Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. ubezpieczonego,

2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

·       dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

·       inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),

·       wnuki i rodzeństwo,

·       małżonek (wdowa i wdowiec),

·       rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

 
 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):

·       osobie prywatnej,

·       pracodawcy,

·       domowi pomocy społecznej,

·       gminie,

·       powiatowi,

·       osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.

 
  

Wysokość zasiłku pogrzebowego.

     Skarb Państwa przyznaje jednorazowo zasiłek pogrzebowy w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione; obecnie jest to 4 000 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.

     Cała procedura może zostać przeprowadzona bezgotówkowo, w przypadku kompleksowej obsługi przez zakład pogrzebowy.

     W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokrywa inna osoba niż członek rodziny, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, instytucja zakonna lub diecezjalna, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

     W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniesie więcej niż jedną osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizowany był z budżetu państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie.

 

 

Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku pogrzebowego

     Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie braku zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

 
 

Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego:

·       wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),

·       skrócony odpis aktu zgonu,

·       oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, lub ich kopie, w przypadku, gdy oryginały zostały złożone w banku,

·       dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (dowód osobisty zawierający wymagane dane lub skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

·       zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki za koszty poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy (w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej).

Copyright ©2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE ANIOŁ, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem